Gatewood Park & Reservoir

100 Gateway Park Road, Pulaski, VA, USA, 24301