Coral Pink Sand Dunes

Coral Pink Sand Dunes Rd, Mount Carmel, UT, USA, 84741