Ashley/Moon Lake

No Street Address Specified, Duchesne, UT, USA, 84021